Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları

Madde 5 — Derneğin üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir. 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı üye olma, üyelikten çıkma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

a)            Asıl üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir:

1.            Biyokimya ve  klinik biyokimya, tıbbi biyokimya, klinik kimya, kimyasal patoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik, tıbbi biyoloji, tıbbi genetik dallarından birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitimlerden birine devam ediyor olmak,

2.            Biyokimya, klinik biyokimya, tıbbi biyokimya, klinik kimya, kimyasal patoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik, tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, biyoteknoloji, biyoinformatik, biyomühendislik dallarından birinde yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış ya da bu eğitime devam ediyor olmak,

b)           Derneğe  asıl üye olabilmek için adayın, iki asıl üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Üyelik için yapılan müracaatları Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar ve bu karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Kurucu üyeler derneğin asıl üyesidir.

c)            Biyokimyaya  yakın  ilgi  duyan ve bu  ilgisini dernek  tüzüğünün  3. maddesinde   yazılı  amaçlar   doğrultusunda   her   türlü  çalışma  ve etkinlikleri  ile  gösteren  kişiler  derneğe fahri  üye  olabilirler. Fahri                    üyelik kişiye yönetim  kurulu  kararı  ile verilir. Fahri  üyelerin genel kurulda oy hakları  yoktur,  Yönetim  Kuruluna  seçilemezler,  ancak geçici  komisyonlarda görev  alabilirler. Fahri  üyeler  derneğe aidat ödemeye mecbur edilemezler.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6 – Üyeliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur.

a)            Her  üye  istediği  zaman  dernekten  çıkabilir. Ancak  bu  isteğini  Yönetim Kuruluna   bir   dilekçe   ile   bildirmesi   gerekir.  Üye,  yerine   getirilmesi mümkün  bir  isteğin   yapılmamış   olmasını  sebep  gösteriyorsa, Yönetim Kurulu  durumu  inceleyerek  üyeye  bildirir. Üye  ayrılmakta   ısrar ederse istifası  kabul  olunur ve kendisine  yazı ile bildirilir. Böyle bir kişi derneğe yeniden  girme  isteğinde  bulunursa,  Yönetim  Kurulu  kararı ile tekrar üye olabilir. Bu  takdirde  yeni  kayıt  olmuş  üye  özelliğini  taşır.

 

b)           2908  sayılı   Dernekler  Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  uyarınca  derneklere üye olma hakkını  kaybedenler  üyelikten  çıkarılırlar.  Dernek tüzüğüne  aykırı  hareket   edenler  ise,  en  az  üç  üyenin  birlikte  yapacağı  gerekçeli  yazılı  teklif  üzerine,  yönetim  kurulunun       vereceği kararla dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir. Üyenin bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum kararı veren kurulca yeniden incelenir. Kurul ilk kararında ısrar ederse bu durum üyeye yeniden yazılı olarak      bildirilir. Bu son karara üye, toplanacak ilk Genel Kurulda bir defa daha yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul itiraz üzerine konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur ve üyenin savunması dinlenir. Genel Kurulun kararı kesindir.

 

c)            Bir  yıla  ait  aidatını o yılın  bitiminden  sonra  altı  ay  içinde ödemeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Ancak çıkarmadan önce, üyeye aidatını ödemesi için taahhütlü bir mektup gönderilmesi ve mektup  postalandıktan sonra iki ay beklenilmesi gerekir. Ayrıca, adreslerinde bulunamayan, adres değişikliği ve üyelik bilgilerini yenilemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.