Akut Koroner Sendrom, Kalp Yetmezliği, Biyotin İnterferansı Ve Klinik Laboratuvar